+420775225373

lyradecor@lyradecor.cz

0

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti LYRA decor, s.r.o. so sídlom Bernartice nad Odrou 110, 74101 Bernartice nad Odrou, identifikačné číslo: 27838498, kotaktní adresa LYRA decor, s.r.o., Gen.Hlaďo 160/29, 74101 Nový Jičín zapísané v Obchodnom registri3 upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou ( ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.lyradecor.cz (ďalej len webová stránka), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len webové rozhranie obchodu)

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Odberateľ sa zaväzuje oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred tým, než si objedná tovar. Po objednaní tovaru sa má za to, že odberateľ obchodné podmienky vzal na vedomie a súhlasí s nimi.

Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


1. Objednanie a odoslanie tovaru

Spôsob objednania tovaru

1. prostredníctvom e-shopu na www.lyradecor.cz

2. osobne vyplnením objednávkového formulára na adrese prevádzky (Gen. Hlaďo 29, 74101 Nový Jičín)

3. e-mailom na adrese lyradecor@lyradecor.cz - iba pre veľké a špeciálne objednávky ozdôb nezobrazených na webe / po dohode s nami

Objednávky mimo SR a ČR nezasielame.

Objednávka musí obsahovať presný názov tovaru, množstvo, dodaciu adresu a fakturačnú adresu (ak líši od adresy dodania), telefonický a e-mailový kontakt. Automatické potvrdenie uskutočnenej objednávky neznamená jej prijatie z našej strany. Prijatie objednávky bude potvrdené e-mailom, ktorého súčasťou bude faktúra. U platieb prevodom Vás žiadame, aby ste vyčkali na doručenie faktúry.

Dodacie lehoty

Objednaný tovar bude odoslaný najneskôr do 14 pracovných dní od zaplatenia (prevod) alebo potvrdenia objednávky (dobierka, osobné prevzatie), u objednávok, v ktorých sa vyskytujú písané ozdoby, môže byť táto lehota 21 dní od zaplatenia či potvrdenia objednávky (zaslanie faktúry). V prípade, že nebude možné tento termín dodržať, bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a bude dohodnutý ďalší postup.

Zmeny v objednávke

Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Zmeny v objednávke (množstvo, text, farba, motív, apod.) je možné vykonávať v deň objednania. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné iba po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadne ktorého nejde odstúpiť od zmluvy, máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili. V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmlúv o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu.

Zrušenie objednávky

1.      Zrušenie objednávky prevádzkovateľom je možné v prípade, že tovar nie je na sklade. V tomto prípade bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky a bude dohodnutý ďalší postup riešenia vzniknutej situácie. Ďalej prevádzkovateľ môže zrušiť neuhradené objednávky po splatnosti.

2.      Zrušenie objednávky zákazníkom je možné v deň objednania - pokiaľ neprebehla výroba tovaru (pri ozdobách s menami) alebo expedícia (ozdoby bez mien a sady, špice), a to na e-mailovej adrese: lyradecor@lyradecor.cz


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

1.      Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

6.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. Odstoupení od kupní smlouvy

1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

2.      Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na kontaktní adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.      V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu bude zboží vráceno. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

5.     V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu.

6.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


4. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bankovním převodem na účet ČSOB 288364400/0300
  • hotově na adrese provozovny v ulici Gen.Hlaďo 160/29, 74101 Nový Jičín (květinářství Klos) při převzetí objednávky
  • dobírkou (PPL) v místě určeném kupujícím v objednávce;

1.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.      Zásilky neslučujeme.

3.      U zásilek na dobírku v hodnotě převyšující 1499,- Kč si prodávající vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, až do výše 50% z celkové kupní ceny. Tímto není dotčena možnost uhradit celou kupní cenu zboží předem.

4.      V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby dle vystavené faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (ad Uzavření kupní slmouvy čl.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátce DPH. 


5. Záruční podmínky

Odběratel je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit.

Veškeré ozdoby slouží pouze jako interiérová dekorace. Vzhledem ke svým vlastnostem (křehkost, lak a jiná povrchová úprava) neslouží do venkovního prostředí. Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

Internetový obchod poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava/výměna zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé

- neodbornou manipulací se zbožím 

- škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží 

- záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním 

- nevhodné skladování 

- při skladování v nevytápěných prostorách Parcel shopů, kdy může dojít k poškození vlivem chladu a vlhka


6. Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách nejpozději do 48 hodin informovat prodávajícího. 

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a zaslat fotodokumentaci (e-mailem) ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na kontaktní adrese dodavatele - prodávajícího. 

Zaslané reklamované zboží musí být zabaleno v originálním nebo charakterem zboží odpovídajícím obalu. V případě, že zboží bude při přepravě poškozeno v důsledku špatně zabaleného zboží nebo zvolení nevhodného (neoriginálního) obalu takto reklamované zboží nebude převzato a reklamace nebude uznána. Prodávající nehradí náklady spojené s předáním (dopravou) reklamovaného zboží.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.  

V případě, že byla reklamace prodávajícím uznána a byla dohodnuta výroba nového zboží, nehradí prodávající náklady spojené s jeho doručením.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

ohledem povahu zboží (skleněné ozdoby) prodávájíci nenese odpovědnost za případné poškození/zničení zboží zapříčiněné opakovaným doručováním, kdy si zákazník zásilku nepřevezme napoprvé, a ta je překládána na depo/výdejní místo anebo volbou jiné dopravy dle přání zákazníka. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. 


7. Přeprava, dodání a reklamace dodání zboží

Přepravu zajišťuje společnost PPL, pro Slovensko IN Time.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

2.   Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

5.      O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat. 

- Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčila o rozsahu škody. 

- Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího. 

- K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, fotodokumentaci, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury. 

- Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. 

!!! Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno!!!

V případě problému s dopravní službou, nám napište na email. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury popřípadě číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. 


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.      Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - prodávající ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudnireseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává

5.      ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. Ochrana osobních údajů

1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, ident.číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje" ).

3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

               8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

                     8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 


11. Ostatní

Některé fotky produktů mohou být pouze ilustrační, odstín barvy zobrazený na fotce se může mírně lišit od skutečnosti. Jelikož se u skleněných vánočních ozdob jedná o ruční výrobu můžou se lišit i rozměry jednotlivých ozdob.

V Bernarticích nad Odrou  dne 28.9.20019