+420775225373

lyradecor@lyradecor.cz

0

Záručné podmienky


Zodpovednosť za vady tovaru a záruka 

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti pracovníka služby PPL  s.r.o.

Reklamácia mechanického poškodenie výrobku, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne po ich odhalení, tj ihneď po prvom použití výrobku a to iba písomnou formou, napr. e-mailom. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu (pokiaľ je súčasťou výrobku) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému užívateľovi a to za nasledujúcich podmienok:

  • Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniknuté v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov.  ;
  • Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike.  ;
  • Výrobok bol odovzdaný na vykonanie záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva spolu s riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku. 
  • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno teda považovať za vadu.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. to:

  • Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy 
  • Náhradným dodaním tovaru 
  • Odstúpením od zmluvy